Pismo Związku Polaków na Łotwie

TYDZIEŃ W ŁOTWIE

NIEMCY WYJEŻDŻAJĄ

Na podstawie prawa o niezarobkowych stowarzyszeniach i związkach oraz umowy łotewsko-niemieckiej o przesiedleniu Niemców, minister Spraw Społecznych A. Berzińsz zamknął 151 organizację niemiecką, z tego 116 w Rydze oraz 35 na prowincji. Zamknięciu podległy różne niemieckie organizacje kulturalno-oświatowe, akademickie, szkolne, zawodowe, sportowe itp.

Transoceaniczny statek niemiecki "Steuben", który w ubiegłym tygodniu zamierzał opuścić port ryski mając na pokładzie 3.000 przesiedleńców, osiadł na mieliźnie w korycie Daugawy. Pomimo energicznych zabiegów nie udało się statku zsunąć z mielizny, zwłaszcza, że poziom wody spadł znacznie w związku ze zmianą kierunku wiatrów. Dopiero po dwudniowym nieprzewidzianym i przymusowym postoju statek mógł opuścić port.

OFIARY NA FUNDUSZ OBRONY PAŃSTWA

Ofiary napływają ze wszystkich stron oraz ze wszystkich sfer i klas. Ostatnio członkowie rządu – ministrowie ze swoich funduszów osobistych złożyli na obronę państwa Ls 2.600. Do ubiegłego czwartku na obronę państwa złożono ogółem Ls 225.000.

MOŻNA PISAĆ DO WILNA

Poczta rozpoczęła przyjmowanie przesyłek do Wilna, Trok, Turmont i innych miejscowości na Wileńszczyźnie, z którymi ostatnio komunikacja została przerwana.

POLSKA A SOWIETY

W związku z mową Mołotowa w polskich sferach politycznych zwraca się uwagę na powszechnie znany fakt, że ZSRR w r. 1932 zawarł pakt nieagresji z Polską. Pakt ten był zawsze ściśle przestrzegany przez Polskę, która stale odrzucała wszelkie sugestie niemieckie, bardzo liczne w ostatnich latach, a dotyczące współpracy niemiecko-polskiej przeciwko Rosji.

Skoro przy końcu roku 1938, po aneksji Sudetów, intencje niemieckie w stosunku do Europy wschodniej stawały się coraz bardziej niepokojące – rosyjsko-polski pakt nieagresji został ponownie potwierdzony protokołem moskiewskim w dniu 26 XI 1938 roku. Jeszcze 25 marca 1939 Ribbentrop w historycznej rozmowie z ambasadorem polskim w Berlinie nakreślił plan układu polsko-niemieckiego, zakrojonego na szeroką skalę, a opartego na podstawie wspólnej akcji przeciwko Rosji. Polska raz jeszcze odrzuciła projekt ten a limine.

Stanowisko Rosji względem Polski od dn. 17 września b.r. jest wszystkim dobrze znane.

RYGA

Uroczyste nabożeństwo. Z inicjatywy Związku Polaków w dn. 11 listopada w kościele Matki Boskiej Bolesnej odbędzie się nabożeństwo na intencję pomyślności Narodu Polskiego. Początek Mszy o godz. 7 min. 30.

Jak dostać kartki na cukier? Uchodźcy, którzy czasowo przebywają w Rydze kartki na cukier mogą otrzymać zwracając się do biura przy ul. Tirgońu nr 22 (wejście od ulicy Jaunawu) codziennie od godz. 12-16, w soboty zaś od godz. 12-14. Należy okazać paszport lub tymczasowe świadectwo zastępcze.

Kto chce przyjąć dzieci uchodźców? Wszyscy, którzyby chcieli i mieli możność przyjąć do siebie dzieci uchodźców polskich na utrzymanie, proszeni są o łaskawe zgłoszenie się i zarejestrowanie w redakcji "Naszego Życia".

DAUGAWPILS

Filia daugawpilska ZPwŁ wznawia wieczory świetlicowe. Pierwszy wieczór świetlicowy odbędzie się we środę, dn. 15 listopada o godz. 20.

Obchód rocznicy powstania listopadowego organizuje filia daugawpilska w dn. 29 listopada w Domu Polskim. Prace przygotowawcze w toku.

(zachowaliśmy pisownię oryginału)