Pismo Związku Polaków na Łotwie

Umowa o przesiedleniu Niemców – obywateli łotewskich

Po dłuższych przygotowaniach i pertraktacjach w dn. 30 października została podpisana umowa o przesiedleniu Niemców obywatelstwa łotewskiego. Umowę, mającą na celu uregulowanie wszystkich spraw związanych z akcją przesiedleńczą ze strony rządu łotewskiego podpisał min. sprawiedliwości H. Apsitis, zaś ze strony niemieckiej poseł w Rydze U. v. Kotze.

(...) Rząd łotewski podejmuje się zwolnić z obywatelstwa łotewskiego tych obywateli łotewskich niemieckiej narodowości, którzy w czasie do dn. 15 grudnia 1939 roku dobrowolnie wypowiedzą swoją chęć zrzeczenia się obywatelstwa łotewskiego na wszystkie czasy oraz gotowość opuszczenia swego stałego miejsca zamieszkania w Łotwie. Rząd niemiecki natomiast podejmuje się wszystkie te osoby przyjąć do państwa niemieckiego i nadać im obywatelstwo niemieckie.

Podanie o zwolnienie z obywatelstwa może wnosić każda osoba narodowości niemieckiej, mająca ukończonych lat 16. O osobach młodszych decyduje prawny opiekun. Każda ze stron małżeństwa decyduje sama o sobie (...).

Gdynia

La Matin pisze w artykule wstępnym: "Przed 15 laty Gdynia była wioską rybacką. W ciągu kilku lat Polacy uczynili z niej największy port na Bałtyku i najbardziej nowoczesny w świecie. Teraz twórcy tego portu i rdzennie polska ludność Pomorza są zmuszeni do opuszczenia miasta. Pozostały umeblowane domy i mieszkania, sklepy z towarem, warsztaty pracy. Na ich miejsce przybędzie 100 tys. Niemców bałtyckich! Należy żałować, że takie metody nie zostały przewidziane przez twórców traktatu wersalskiego. Stanowią one bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość."

Protest Polski w Lidze Narodów

Rząd polski złożył na ręce sekretariatu generalnego Ligi Narodów uroczysty protest przeciwko wszelkim zmianom terytorialnym na terenie ziem polskich dokonanym przez Niemcy i Związek Sowiecki.

Protest rządu polskiego, złożony w Genewie głosi, że zarówno układ moskiewski, dotyczący rozgraniczenia "sfer interesów" Niemiec i Związku Sowieckiego na ziemiach polskich, jak sowieckie "plebiscyty" we wschodniej Polsce oraz "przyłączenie" części zachodniej Polski do Rzeszy nie dadzą się pogodzić z prawem międzynarodowym popełnionym na państwie, będącym członkiem Ligi Narodów.

Co powiedział Mołotow?

Na nadzwyczajnej sesji najwyższej Rady ludowej ZSRR w ubiegły wtorek z wielką mową wystąpił prezes tej rady i sowiecki komisarz spraw zagranicznych Mołotow.

(...) Granice Związku Sowieckiego w związku z zajęciem wschodnich terytoriów Polski zostały znacznie poszerzone. Związek Sowiecki poza tym rozszerzył swe wpływy nad Bałtykiem, zawierając pakt wzajemnej pomocy z Estonią, Litwą i Łotwą, w stosunku do których prowadzi politykę przyjaźni, zasadniczo różną od polityki dawnej Rosji, dążącej do uciemiężenia małych narodów.

Pakty Sowietów z państwami bałtyckimi mają ogromne znaczenie polityczne, uwzględniając położenie geograficzne tych państw. Sowiety uzyskują bazy wojenne na terytorium tych państw, co wzmacnia wspólne bezpieczeństwo. Szczególnie, podkreśla Mołotow, że dążenia Sowietów bynajmniej nie idą w kierunku wywierania wpływu na ustrój wewnętrzny państw bałtyckich, co jest ściśle sprecyzowane w zawartych paktach.

Zbiórka ofiar na uchodźców

Jest prowadzona przez poszczególne filie Związku Polaków w Łotwie. Ofiary sa kierowane do Zarządu Głównego w Rydze, a następnie przez Czerwony Krzyż będą doręczone uchodźcom. Pierwsze ofiary zostały nadesłane przez filie krasławską, łudzską, jełgawską, rezekneńską i daugawpiłską. Należy się spodziewać, że o pozostałe filie nie pozostaną głuche na apel i przyjdą z pomocą rodakom.

(Zachowaliśmy pisownię oryginału)