Pismo Związku Polaków na Łotwie

POLONIADA 2010

sztandarowa impreza Fundacji Młodej Polonii

Kogo zapraszamy do udziału?

Zapraszamy młodzież polonijną w wieku od 16 do 24 lat, która opanowała podstawowy zakres wiedzy o historii i kulturze polskiej, umie pisać referaty w języku polskim, zbierać materiały, przeprowadzać wywiady oraz potrafi te wszystkie wiadomości, dokumenty, rysunki czy zdjęcia opracować w formie ładnego albumu.

Tematy POLONIADY 2010

  1. Opracuj udokumentowany referat na temat wkładu określonego Polaka do sztuki, nauki, kultury, gospodarki, techniki lub sportu w kraju, w którym mieszkasz.
  2. Opisz postać historyczną, która swoimi działaniami wpłynęła dodatnio na historię Polski lub losy świata i mogłaby być wzorcem dla młodzieży. Opracuj swoje uzasadnienie w formie udokumentowanego referatu lub kolorowego albumu.

Terminy

Do końca października 2009 r. – rozesłanie regulaminu w Świat.

Do końca lutego 2010 r. opracowanie referatów na przyjęty temat i przesłanie ich do najbliższego Konsulatu RP celem przeprowadzenia tam półfinałów oraz weryfikacji prac przez wewnętrzne jury.

Uwaga: Gdyby dany Konsulat RP nie organizował półfinałów, prace można przesyłać bezpośrednio do Fundacji Młodej Polonii w Warszawie. Oto adres: FUNDACJA MŁODEJ POLONII, 00 – 191 Warszawa, ul. Stawki 4 blok D lok. 4. Do końca marca 2010 r. – wysyłanie przez Konsulaty RP prac do Fundacji Młodej Polonii (limit dla Konsulatów RP dwa referaty, a w razie wysokiego poziomu półfinałów, jury może zdecydować o zakwalifikowaniu więcej autorów).

Do połowy kwietnia 2010 r. jurorzy w Warszawie oceniają prace.

Do końca kwietnia 2010 r. Fundacja wysyła półfinalistom zaproszenia na SYMPOZJUM POLONIJNE w Warszawie.

24.06-28.06 2010 FINAŁY POLONIADY '2010 w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 64, – SYMPOZJUM a w nim:

  • uroczyste otwarcie finału POLONIADY `2010 w Domu Polonii;
  • napisanie testu na temat wiedzy o historii i kulturze polskiej;
  • publiczna obrona referatu przed członkami jury i szerszą widownią;
  • wygłoszenie krótkiego wiersza na dowolny temat: poważny, wesoły, sportowy, (konkurs recytatorski);
  • zwiedzanie Warszawy i okolic oraz spotkania;
  • uroczyste zamknięcie Sympozjum i wręczenie dyplomów oraz nagród.

Warunki pobytu w Warszawie:

Laureaci lub ich sponsorzy opłacają podróż do Warszawy i powrót do domów. Fundacja opłaca 5 dniowy pobyt w Warszawie. Opiekunowie niepełnoletnich laureatów korzystają z takich samych warunków.

Zasady punktacji: ocena merytoryczna referatu: od 1-25 pkt.; ocena zawartości

i wyglądu albumu: od 1-10 pkt., ocena testu: od 1-30 pkt., ocena wypowiedzi w czasie obrony pracy: od 1-35 pkt. Ocena recytacji = od 6 do 20 pkt. Razem od 10 -120 pkt.

Nagrody: Przewidziana jedna nagroda GRAND PRIX, trzy nagrody pierwsze, cztery nagrody drugie, pięć nagród trzecich oraz dziesięć wyróżnień.

Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy oraz plik pamiątkowych zdjęć, natomiast dla laureatów GRAND PRIX oraz I, II, III miejsc, oprócz nagród rzeczowych przewidziane są także stypendia, a także studia w uczelniach polskich w kraju, z którymi Fundacja podpisała Akty Patronackie.

Organizatorzy – Fundacja Młodej Polonii,
Siedziba: 00-322 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 64.
Biuro: 00-191 Warszawa, Stawki 4 D m. 4
Kontakt internetowy:
www.mlodapolonia7.com

Uwaga: Prace należy wysyłać na adres biura listem zwykłym lub priorytetowym, ale nie poleconym.

Warszawa, 19 wrzesień 2009r