Pismo Związku Polaków na Łotwie

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE

reģ. Nr. 2741000222
Vienības ielā 13, Daugavpilī,
tālr. 65424238,
e-pasts:


Miło nam poinformować, że Wydział Humanistyczny i Filologia polska Uniwersytetu Daugavpilskiego organizuje w dniach 22-23 października 2009 roku IV międzynarodową konferencję naukową na temat:

Polsko-bałtyckie związki kulturowe

Głównym celem konferencji jest analiza problematyki związków międzykulturowych polsko-bałtyckich oraz rozwój i poszerzenie kontaktów pomiędzy badaczami kultury polskiej i bałtyckiej na Łotwie, w Polsce a także poza jej granicami. Organizatorzy zakładają, że opis poszczególnych zjawisk w konkretnych środowiskach kulturowych umożliwi stworzenie panoramy recepcji i odbioru kultury i literatury polskiej oraz bałtyckiej za granicą, która wskaże prawidłowości i osobliwości w ramach analizowanych sytuacji. Jesteśmy również przekonani, że pogłębiona analiza tych zjawisk pozwoli na sporządzenie charakterystyki kultury polskiej i bałtyckiej z perspektywy tak uchwyconej recepcji i odbioru. Z tego powodu duże znaczenie przypisujemy także dyskusjom, jakie będą toczyć się w czasie obrad.

W tym roku pragniemy, aby konferencyjne obrady koncentrowały się wokół następujących zagadnień: odzwierciedlenie kampanii łatgalskiej (1919-1920) w literaturze, kulturze i historii, oddziaływanie procesów kulturowych w Polsce i krajach Nadbałtyckich w synchronicznym i diachronicznym aspekcie; określenie podobieństw i różnic obrazu świata polskiego i bałtyckiego oraz jego transformacje historyczne; analiza dzieł literackich, głównych zjawisk kulturowych; recepcja i świadectwa odbioru kultury polskiej w państwach bałtyckich oraz bałtyckiej w Polsce (literatura, historia, historia kultury, antropologia, etnologia, filozofia); analiza kultury Inflant w kontekście kultury polskiej; podwyższenie poziomu wiedzy naukowej filologów bałtyckich i polskich na Łotwie jak również w państwach sąsiadujących. Aczkolwiek mamy świadomość, że opis takiego zjawiska, jakim jest recepcja kultury polskiej poza granicami kraju, wymaga także pogłębionej refleksji teoretycznej i zapewne uwzględnienia innych niż recepcja "krajowa" perspektyw opisu, co winno stać się również tematem wystąpień.

Przewidujemy publikację wygłaszanych referatów w postaci książkowej.

Bylibyśmy wdzięczni za potwierdzenie udziału w konferencji do 15 września 2009 roku. Adresy kontaktowe:

Uniwersytet Daugavpilski
Filologia polska
ul.Vienības 13, Daugavpils LV 5400
e-mail: ,

Organizatorzy częściowo pokrywają koszta zakwaterowania (1 nocleg). Opłata konferencyjna wynosi 30 Euro.

Za komitet organizacyjny dr Krystyna Barkowska, mgr Andris Kaziuķevičs