Pismo Związku Polaków na Łotwie

TYDZIEŃ POLITYCZNY

Ministrowie Spraw Zagranicznych Łotwy, Estonii i Litwy podpisali w Rydze w dniu 13. b.m. specjalny protokół, stwierdzający konieczność wprowadzenia w życie zasad neutralności, ustalonych przez rzeczoznawców trzech państw Bałtyckich na konferencji w Tallinie dn. 3. b.m. Zasady te zostaną uzgodnione z ustawodawstwem trzech państw zainteresowanych oraz ogłoszone w postaci specjalnej ustawy o neutralności. Ewentualne zmiany w ustawie będą wprowadzone po uprzednim porozumieniu się państw zainteresowanych.

Projekt ustawy o neutralności, opracowany przez komisję rzeczoznawców w Tallinie, rozpatrywany jest obecnie na Łotwie przez Gabinet Ministrów.

Konsul R.P. w Rydze
Pan Stefan Ryniewicz odjeżdża

Po prawie czteroletnim pobycie na placówce ryskiej został przeniesiony na stanowisko pierwszego sekretarza Poselstwa R.P. w Bernie szwajcarskim Pan Konsul Stefan Ryniewicz.

Pan Konsul Ryniewicz urodził się w Tarnopolu w 1903 r. Po ukończeniu wyższych studiów ekonomiczno-politycznych w Wiedniu i w Paryżu, w r. 1928 rozpoczyna p. Ryniewicz służbę w polskim ministerstwie Spraw zagranicznych i już w r. 1930 mianowany zostaje attache Poselstwa R.P. w Szwajcarii. W r. 1933 powraca do Warszawy, gdzie pracuje w Ganibecie ministra Spraw Zagranicznych, po czym, w lipcu 1935 r., zostaje mianowany Konsulem R.P. w Rydze.

Nie potrzebujemy chyba podkreślać tych serdecznych sympatyj, jakie zdobyli sobie Państwo Konsulostwo podczas swego pobytu na Łotwie wśród Polonii miejscowej. Podchodzili do nas z otwartym sercem, toteż sercem odwzajemnialiśmy się Im jak najgorętszym.

Wyrazem naszego stosunku do Państwa Konsulostwa będzie herbatka pożegnalna, którą organizuje Polonia ryska w Domu Polskim w sobotę dnia 26. b.m. o godz. 17.30.

Udział w herbatce – Ls 1,50 od osoby. Zgłoszenia kierować do zarządów polskich organizacyj w Rydze.

Odznaczenia. Z okazji dwudziestolecia Odrodzenia Rzeczpospolitej Polskiej Prezydent R.P. prof. J. Mościcki odznaczył srebrnym Krzyżem Zasługi pp. Stanisławę Czechowiczównę i Stanisławę Pożaryską z Poselstwa R.P. w Rydze oraz pp. Helenę Pożaryską i Annę Wojciechowską z Konsulatu R.P. w Rydze.

RYGA

Doroczny koncert-bal "Promienia" 17.XI.1938 r. odbył się w sali T-wa Gimnastycznego przy ul. Vingrotaju 1, gromadząc sporą liczbę żądnej zabawy młodzieży.

Wstępne przemówienie ks. Buturowicza poświęcone było dwudziestoleciu Łotwy.

Program był dość urozmaicony: deklamacja (p. Bogdanowicz), śpiew solowy (p. Szejnowska, p. Jabłoński, p. E. Wesser) fortepian (p. W. Treiman), wiolonczela (p. Barszczewski), skrzypce (p. Mesilunas) oraz pewnego rodzaju sensacja dnia: okręt męski (nazwany w programach niewiadomo dlaczego podwójnym kwartetem) pod kierownictwem p. R. Wysockiego.

Wykonanie programu jak i sam jego układ stały na dość wysokim, jak na nasze warunki, poziomie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje śpiew p. Szejnowskiej oraz bardzo dobrze zapowiadający się baryton p. Wessera, o silnym zabarwieniu uczuciowym i bardzo miły w brzmieniu (...).

Z żalem należy zauważyć, że program był wykonany przy sali raczej ...pustej. Amatorzy bowiem zabawy przybywali dopiero pod koniec programu, wykazując zupełny brak zainteresowania nim.

Na froncie gospodarczym

Według danych statystycznych z roku 1937 Łotwa liczy gospodarstw rolnych, przy czym gospodarstwa do 10 hektarów stanowią 35,24 proc., od 10 do 20 ha 32,58 proc., od 20 do 50 ha – 25,60 proc. oraz ponad 50 ha – 6,58 proc. Obszar zasiewu żyta wyniósł w roku.

Jak wykazuje statystyka, trzecia część zarejestrowanych gospodarstw korzysta z płatnego robotnika rolnego. M.in. zarejestrowano w gospodarstwach rolnych na Łotwie 55.342 robotników sezonowych, 15.167 miesięcznych i 38.032 – rocznych. Na ogół w łotewskich gospodarstwach rolnych znajduje zatrudnienie 153.993 płatnych robotników rolnych (w 1929 r. – 145.722 robotników)

(zachowaliśmy pisownię oryginału)