Pismo Związku Polaków na Łotwie

Kilka słów o Karcie Polaka

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał przygotowaną przez Rząd Polski Ustawę o Karcie Polaka. Dokument ten stwierdza przynależność cudzoziemca do Narodu Polskiego. Polskie urzędy konsularne, w tym również w Rydze, już rozpoczęły procedurę przyjmowania wniosków o Kartę Polaka.

Jakie korzyści dla osób pochodzenia polskiego wynikają z posiadania Karty Polaka?

Otóż osoby te mogą:

– otrzymać bez opłat wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Polski;

– podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;

– prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

– korzystać w Polsce z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a zarazem ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;

– korzystać w stanach nagłych w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

– korzystać z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;

zwiedzać za darmo muzea państwowe w Polsce;

– w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

Należy jednak pamiętać, że otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego oraz prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby uzyskać Kartę Polaka należy złożyć w Wydziale Konsularnym następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek (ze zdjęciem) o przyznanie Karty Polaka;
  2. dokumenty potwierdzające, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie lub zaświadczenie Związku Polaków na Łotwie (albo Związku Młodych Polaków na Łotwie lub Ligi Polskich Kobiet potwierdzone przez ZPŁ), dokumentujące aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej od co najmniej 3 lat;
  3. paszport obywatela Republiki Łotewskiej (lub Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Turkmenistanu, Ukrainy, lub Republiki Uzbekistanu);
  4. do wniosku osoby niepełnoletniej dodatkowo należy dołączyć Karty Polaka obojga rodziców.

Szczegółowych informacji w sprawie Karty Polaka udziela Wydział Konsularny Ambasady RP w Rydze: Mednieku iela 6B, Riga, tel.: , fax:, e-mail: ,